Obsah nákupního košíku
Zboží v košíku za:
0,- Kč

Přihlásit Registrace

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky"), provozovatele internetového obchodu fyzická osoba Mgr. Jiří Jakoubek, Pod pekárnami 243/6, 190 00 Praha-Vysočany, IČ 01042874, DIČ 7001111909 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fajnvune.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Smluvní vztah vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.2 Veškeré právní vztahy mezi korporací a zákazníkem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, přičemž právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Právní vztahy jsou uzavírány a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4 Informace poskytnuté v souladu s ust. § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku:
a) totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: fajnvůně, Mgr. Jiří Jakoubek, IČ: 01042874, DIČ 7001111909, tel.: (+420) 608 767 063, e-mail: fajnvune@fajnvune.cz;
b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: na webovém rozhraní www.fajnvune.cz;
c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: cena za zboží či služby je vždy uvedena u konkrétního zboží či služby včetně informace o tom, zda je cena s/bez DPH (v případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou DPH sazbou);
d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění: viz čl. 3 těchto obchodních podmínek a sekce Doprava a platby na webovém rozhraní;
e) náklady na dodání: viz sekce Doprava a platby na webovém rozhraní (pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány podle sazebníku provozovatele poštovních či jiných doručovacích služeb);
f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: viz čl. 6. těchto obchodních podmínek a Reklamační řád;
g) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby aktuálního sazebního zákazníkova dodavatele;
i) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek;
j) informace o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy, i nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek;
k) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek;
l) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup: obchodní podmínky, objednávku a evidenci platby a využití služby korporace eviduje a na vyžádání zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, poskytne údaje z této evidence (údaje budou poskytnuty v elektronické podobě – scan listin);
m) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: smlouva se uzavírá v českém jazyce;
n) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: smlouva se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní www.fajnvune.cz, přičemž zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží;
o) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží a má možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit; před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
p) se stížnostmi se zákazník může obrátit na odpovědného vedoucího: jijakoubek@fajnvune.cz. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se zákazník může obrátit na příslušný státní orgán.
Ostatní skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí a z obsahu webového rozhraní www.fajnvune.cz
1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Objednávku zboží či služeb je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, telefonicky nebo e-mailem. Veškeré objednávky jsou závazné. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace spojené s dopravou a balením zboží či služby.
2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží či službě (objednávané zboží či službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka“).
2.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující zadal, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku podá kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Odeslat objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou chybným uvedením údajů kupujícím.
2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží či rozsah služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem či telefonicky).
2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv tedy až po potvrzení objednávky). Akceptace (potvrzení) objednávky je zpravidla provedena prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena telefonicky. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží či poskytnout objednané služby a kupující se zavazuje prodávajícímu objednané zboží či služby uhradit v plné výši.
2.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám dle aktuálního sazebníku dodavatele.
2.8 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
2.9 Kupující má právo na zrušení objednávky před jejím zabalením a vyexpedováním bez jakýchkoli poplatků. Zrušení objednávky musí být oznámeno Prodávajícímu telefonicky nebo emailem (viz. kontakty). V případě, že kupující zruší objednávku:
a) a zboží již bylo zabaleno, může prodávající požadovat úhradu nákladů vzniklých se zabalením zboží
b) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů na zabalení a odeslání zboží
c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude vyžadován žádný poplatek.
3. Cena za zboží a platební podmínky
3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti při osobním převzetí zboží na určené adrese,
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-5240230297/0100 , vedený u společnosti KB, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), a to na podkladě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím,
d) bezhotovostně platební kartou;
3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním a balením zboží.
3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy a zboží je kupujícímu odesláno až po uhrazení kupní ceny. V případě volby osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, je vráceno zpět k prodeji.
3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.7 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
3.8 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4. Odstoupení od kupní smlouvy
4.1 Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, začne prodávající s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě.
4.2 Kupující – spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve shora uvedené lhůtě, a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty korporace fajnvune@fajnvune.cz. V tomto případě Kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu.
4.3 Vzorové poučení o právu kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.
4.4 Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. (můžete vyplnit tento formulář a poslat jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) je přiložen na konci obchodních podmínek.
4.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
4.6 Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno, pokud možno, nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
4.7 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (následné vrácení zboží prodávajícímu však provádí kupující na vlastní náklady).
4.8 Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.9 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.10 Ve vlastním zájmu zašle kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodávající neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.
4.11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
4.12 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
4.13 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5. Přeprava a dodání zboží
5.1 Dodací lhůta běží od potvrzení závazné objednávky zboží kupujícím za předpokladu včasného dodání všech podkladů a informací, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky Prodávajícím.
5.2 Zboží je dodáváno balíkem, případně obálkou, přepravcem dle volby Kupujícího. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. V případě delší dodací doby (zboží není momentálně skladem nebo jiné závažné důvody), bude kupující předem informován a bude mu nabídnuta možnost dalšího postupu. Kupující má také možnost od smlouvy odstoupit.
5.3 V případě volby platby předem na účet bude kupujícímu zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud kupující částku neuhradí, bude objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. Totéž platí i v případě osobního odběru a platbě v hotovosti.
5.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.5 V případě volby platby předem na účet bude zboží kupujícímu odesláno až po zaplacení celé částky včetně nákladů spojených s dopravou.
5.6 Veškeré zboží přepravované přepravci je pojištěno. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být Vaše reklamace neúspěšná! V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud tedy došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Je nezbytné co nejdříve kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo emailem. Pokud toto není dodrženo, není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.
5.7 Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5.8 Na kupujícího přechází vlastnické právo okamžikem potvrzení přebíracího protokolu (dodacího listu) dopravci. Po převzetí zásilky se případné reklamace řeší přímo s dopravcem.
Naše doporučení: Ve všech případech doporučujeme kontaktovat přepravce neprodleně. Pokud zásilka jeví známky zjevného poškození, zásilku nepřebírejte a sepište protokol o poškození zásilky spolu s přepravcem. Protokol nepodepisujte, pokud jste nezkontrolovali obsah u poškozené zásilky. Pokud k této situaci došlo, neprodleně nás prosím telefonicky kontaktujte (viz. sekce kontakty).
5.9 Pokud nebude zboží objednané zákazníkem zaslané na dobírku kupujícím vyzvednuto, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odesláním a balení zboží.
5.10 Ceny za poštovné a balné najdete v sekci Doprava a platba na webovém rozhraní.

6. Práva z vadného plnění

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem.
6.2 Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má kupující práva z vadného plnění.
6.3 Prodávající je zavázán plnit ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost.
6.4 Prodávající plní vadně, zejména
a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
c) ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo
d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.
6.5 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.6 Věc je vadná, pokud nebyla dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.
6.7 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřela-li vadu lstivě.
6.8 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
6.9 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
6.10 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
6.11 Prodávající nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
6.12 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
6.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
Toto se však nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
6.14 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
6.15 Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu apod.
6.16 Ustanovení uvedená v čl. 6.5 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.17 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována dle platné legislativy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7. 2 Kupující a registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně adresa pro doručení, pokud se liší od adresy bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
7.3 Kupující i registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
7.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, prodávající nenese náklady spojené s uvedením chybné adresy kupujícím.
7.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího a registrovaného uživatele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Faktury však mohou být předány úřadům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.)
7.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího nebo registrovaného zákazníka s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.7 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat na adrese fajnvune@fajnvune.cz .

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
8.3 Kupující a registrovaný zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
8.4 Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
8.5 Náklady na použití telekomunikačních prostředků jsou v běžné výši, hradí je kupující a odpovídají tarifům telekomunikačních služeb kupujícího.
8.6 Tyto obchodní podmínky jsou platné v den odeslání objednávky, prodávající si však vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Staré obchodní podmínky jsou však archivovány a mohou být vyžádány e-mailem.
8.7 Zboží v akci platí do vyprodání zásob
8.8. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
8.9 Kontaktní údaje prodávajícího: Mgr. Jiří Jakoubek, Pod pekárnami 243/6, 190 00 Praha-Vysočany. Adresa elektronické pošty fajnvune@fajnvune.cz (další kontakty najdete v sekci "kontakty")
8.10 Slevy se nesčítají. Poskytuje se vždy nejvyšší cena.
8.11 Daňový doklad (případně záruční list) bude přiložen do zásilky se zbožím zaslané kupujícímu. V případě nákupu s osobním odběrem bude doklad předán osobně zaměstnancem prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6.1.2014.

Doporučujeme přečíst i Reklamní řád
Reklamační řád
účinný dnem 6.1.2014
Snažíme se dělat vše pro to, aby reklamační řád nemusel být z Vaší strany využíván a aby naši zákazníci byli se svým zbožím vždy spokojeni. Pokud však tato situace nastane, přečtěte si prosím náš reklamační řád.
Pokud se v záruční době vyskytne u zakoupeného zboží vada, má právo tuto vadu zákazník reklamovat.
Úvodní ustanovení
Reklamační řád internetového obchodu fajnvůně vychází z platné a účinné legislativy ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na věci, u nichž jsou uplatňována práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „Reklamace“).
Jako Prodávající je označena společnost:
fajnvůně
Mgr. Jiří Jakoubek
Pod pekárnami 243/6
190 00 Praha
IČ 01042874, DIČ: 7001111909
Mgr. Jiří Jakoubek je fyzickou osobou nezapsanou v obchodním rejstříku, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Platná právní úprava rozlišuje dvě možnosti: Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy naplňuje znaky uvedené v ust. § 420 a násl. občanského zákoníku (podnikatel), a kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy naplňuje znaky uvedené v ust. § 419 občanského zákoníku (spotřebitel = každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná).
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Práva z vadného plnění jsou upravena v čl. 6 obchodních podmínek.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K těmto soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto se však nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Dojde-li k výměně věci, nezačne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
Pro reklamaci nás prosím kontaktujte písemně dopisem na adrese fajnvůně, Mgr Jiří Jakoubek, Pod pekárnami 243/6 190 00 Praha, telefonicky (tel. (+ 420) 608 676 063, e-mailem (fajnvune@fajnvune.cz).
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží důkladně zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží k reklamaci zašlete prosím na naši adresu:
fajnvůně
Mgr. Jiří Jakoubek
Pod pekárnami 243/6
190 00
Praha
Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. Důrazně upozorňujeme, že zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
Po vyřízení reklamace Vás budeme nejčastěji telefonicky, e-mailem, případně dopisem kontaktovat.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu správně číslo účtu, na který si přeje částku odeslat.
Vzor „Oznámení o odstoupení od smlouvy“
Tento reklamační řád nabývá účinnosti ke dni 11.7.2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

  • Často hledané vůně v našich auto osvěžovačích

    Osvěžovače vzduchu dle vůní: Citrón, Divoká Borovice, Jahoda, Jasmín, Kokos, Levandule, Vanilka,
  • Spolupráce - Voňavé obchůdky

    "Našim byznysem nejsou vůně, které dodáváme lidem, ale lidé, kterým dodáváme FAJNVŮNĚ."

  • Velkoobchodní odběr osvěžovačů

    Pokud se Vám naše vůně a osvěžovače vzduchu líbí a rádi by jste je prodávali ve vašem obchodě či rozšířili nabídku Vašeho internetového obchodu, tak nás neváhejte kontaktovat na fajnvune@fajnvune.cz.